ZCHIWA

Headmaster: GM Zhu Chang Hai, 8th Duan

Martial Arts: Tai Ji Quan - Chen, Yang & Wu

Bagua Zhang / Xingyi Quan / Long Fist/ Sanda

7 Star Praying Mantis

Qigong: 6 Healing Sounds / 8 Piece Brocade

Tai Ji Qigong / 13 Tai Bo / Wuqin Xi

Classes: Antrim, Ballymena, Belfast, Portrush

 

 

 

 

 

 

 

© Irish Wushu Association 2016