© Irish Wushu Association 2016

Duan wei entrants and examiners